PRIVACYVERKLARING -

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring V.K. Simikos

1.       Algemeen

V.K. Simikos hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. V.K. Simikos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen

 

 

Als V.K. Simikos zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

V.K. Simikos VZW
Zetel:  Eksterdreef 8, 2900 Schoten
Emailadres: ombudsdienst@simikos.be

 

 

2.       Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door V.K. Simikos verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van V.K.Simikos
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het publiceren van beeldmateriaal op de clubwebsite en (sociale) media.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid.

 

 

3.       Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 

4.       Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende interne en externe organisaties : 

 • Bestuursleden van de vereniging
 • Vrijwilligers van de vereniging (bv. trainers, délégués)
 • Federaties: Sport Vlaanderen,
 • Derde partijen waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben voor het leveren van diensten

5.       Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het beheer van ledenlijsten (met inbegrip van wachtlijsten), medewerkerslijsten en sponsorlijsten.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan degene waarmee we een   hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

 1. Camerabewaking

 

De verwerking van de camerabeelden gebeurt volgens de wet van 25 mei 2018. Het doel van de camerabeelden is het voorkomen, vaststellen of opsporen van misdrijven en overlast.
De camerabewaking gebeurt op een voor het publiek toegankelijke besloten plaats waarvan de toegang wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk.
De aanwezige bewakingscamera’s zijn van het vaste type. Op de voor- zij- en achtergevel gevel van de kantine en in de kantine bevinden zich camera’s.
Aan beide toegangswegen naar de publiek toegankelijke besloten plaats zijn pictogrammen aangebracht met de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke. De camera’s zijn ook aangegeven bij de politiediensten.
De beelden worden ter plaatse verwerkt.. De beelden kunnen ook in real time bekeken worden.
De gefilmde personen kunnen eender welke voorbijganger zijn die zich begeeft op de bewaakte plaats. De gegevens die worden bijgehouden van de personen zijn enkel het beeldmateriaal.

 

7.       Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 13  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

8.       Bewaartermijn

V.K. Simikos bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. V.K. Simikos verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 1 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap bij V.K. Simikos. E-mailadressen van ex-leden en voormalige medewerkers zullen wel nog bijgehouden worden om hen te informeren over de werking van V.K. Simikos. zoals bijvoorbeeld via nieuwsbrieven tenzij de persoon zich hiervoor uitschrijft.

9.       Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens V.K. Simikos van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

10.   Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 
Het aanvragen tot wissen van persoonsgegevens uit ons databestand leidt automatisch tot het ontbinden van het lidmaatschap.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens:
Emailadres: Ombudsdienst@simikos.be

 

11.   Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via Ombudsdienst@simikos.be

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

12.   Wijziging privacyverklaring

V.K. Simikos kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 9 juni 2021.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!